98 - kiptaş hadımköy 3 etap 48000

"" Arama Sonuçları

Tebernüş Kireçci Sorularınızı Yanıtlıyor

www.tebernuskirecci.com.tr'ye soru sorma kriterleri

 • 1) Tebernüş Kireçci sorulan her soruya yanıt vermekle mükellef değildir.
 • 2) Soru sormadan önce sitenin arama bölümünde araştırma yapın. Daha önce sorulan soruların aynısına ya da benzerine yanıt verilmeyebilir.
 • 3) Hukuk alanındaki soruları Avukat Hilal Bayram'a, vergi alanındaki soruları Ahmet Korkmaz'a sormanız gerekir.
 • 4) Soru sorarken metrekare, fiyat, ödeme tablosu gibi detaylara mutlaka yer verin.
 • 5) Soru sorarken ifadelerin düzgün ve imla kurallarına uygun olmasına özen gösterin. Tamamı büyük harflerle yazılan sorular. Okunmadan silinir ve yanıtlanmaz.
 • 6) Bu sitede yazılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sitedeki bilgiler baz alınarak yatırım yapılırsa oluşacak zarardan site yayıncıları sorumlu değildir.

 • *
  *

  *
  Örnek: 5X21234567
  * Bu hizmet ücretsizdir.
  * Cep telefonunuzu başında 0 olmadan yazınız.
  Sorunuzun cevaplanabilmesi için şifreyi girmeniz gerekecektir.
  guvenlik
  Geçmiş sorularda arama yapabilirsiniz.

  ibrahim yaman : kiptaş hadımköy 3 etap 48000 tl peşin ödeme yapılırsa kalan 48000 için çek veye senet alınırmı kalan 48000 tl için kredi kullandırılıcakmı ve peşin ödeme için son tarih ne zaman

  Tebernüş Kireçci : Acele etmeyin. Önce bir kura çekilsin. Kurada çıkma ihtimali yüzde 2. Çıkmama ihtimali yaklaşık yüzde 98... KİPTAŞ Hadımköy kuraları ile ilgili detayları Buraya tıklayınız adresinde bulabilirsiniz.

  16 Nisan 2014, Çarşamba 01:32:48

  ABDULKADİR SERTKAYA : İNŞAATIN BİTİŞ TARİHİ:01,01,1995 İKTİSAP TARİHİ:01,01,1996 ŞAHIZ KOOPARATİFİNDEN ELDE ETTİĞİM BU DAİREYİ İKTİSAP TARİHİNDEN İTİBAREN KİRAYA VERDİM .KENDİM HİC OTURMADIM BÖYLE OLUNCA CEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİDE ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ HİÇ BİLMİYORUM. ŞİMDİ İSE BU DAİRE ÜZERİNDE BİR ALIM SATIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEĞİNDEN BELEDİYEDEN EMLAK DEĞERİNİ BELİRTİR YAZI ALMAMIZ GEREKTİ,ANCAK BELEDİYE ÇÖP VERGİLERİNİN SU MAKBUZU İLE BİRLİKTE TAHSİLATINA BAŞLANDIĞI 2004 YILINA KADAR CÖP VERGİSİNİ ÖDEMEDEN BU YAZIYI VERMİYOR.VERGİ USUL KANUNDA BİR ZAMAN AŞIMI VARDIR BU ÇÖP VERGİSİNDEN YOKMUDUR BELEDİYENİN BÖLÜM ŞEFİNE YAPTIĞIMIZ İTİRAZDA ÖDEME YAPILMADAN KESİNLİKLE BU YAZIYI VERMELERİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI ARZU EDERSEK MAHKEMEYE DAVA ACABİLİRSİNİZ DENİLİYOR. ASLINDAN ÖDENECEK PARADA ÖNEMLİ DEĞİL AMA HAKSIZ UYGULAMA HAKSIZ İSTENEN TAHSILAT İNSANIN AĞIRINA GİDİYOR. BU HUSUSDA BİZLERİ AYDINLATIRSANIZ MEMNUN OLURUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.SAYGILAR

  Ahmet Korkmaz : merhaba, çevre temizlik vergisi tahsil zamanaşımını kesen veya işlemesini engelleyen sebeplerin bulunup bulunmadığı açısından ilgili belediyeden araştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Bu tür durumlarda genellikle dava açılması durumuda söz konusudur. Ayrıca sorunuza uygun olan daha önce yayınlanan özelgeyi aynen aktarıyorum. Boş binaların çevre temizlik vergisine tabi olup olmadığı, 6183 sayılı Kanuna göre çevre temizlik vergisi zamanaşımının ne zaman başlayacağı, zamanaşımına uğramış borçlar için düzeltme istenip istenemeyeceği ve belediyelerce tahsil edilen çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, harcamalara katılma paylarına ilişkin alacaklar için ödeme emrinin İcra ve İflas Müdürlüğü aracılığı ile gönderilip gönderilemeyeceği, gönderilirse bu ödeme emrinin geçerliliği hususunda Tarih 03/08/2006 Sayı B.07.1.GİB.0.66/6601-728/60690 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI:B.07.1.GİB.0.66/6601-728/60690 3.8.2006 KONU: Çevre temizlik vergisi hk. ........... BAKANLIĞI ...................... tarafından Başkanlığımıza verilen 03.02.2006 tarihli dilekçenin bir örneği ilişikte gönderilmiş olup, konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu dilekçede, boş binaların çevre temizlik vergisine tabi olup olmadığı ve 6183 sayılı Kanuna göre çevre temizlik vergisi zamanaşımının ne zaman başlayacağı, zamanaşımına uğramış borçlar için düzeltme istenip istenemeyeceği ve belediyelerce tahsil edilen çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, harcamalara katılma paylarına ilişkin alacaklar için ödeme emrinin İcra ve İflas Müdürlüğü aracılığı ile gönderilip gönderilemeyeceği, gönderilirse bu ödeme emrinin geçerliliği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmakta olup, konu ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 3914 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 44 üncü madde ile çevre temizlik vergisi ihdas edilmiş ve 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Belediye Gelirleri Kanunu'nun 5035 sayılı Kanunla değişmeden önceki mükerrer 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir." hükmü ve üçüncü fıkrasında ise; "Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf edenlerdir." hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, söz konusu maddenin sekizinci fıkrasında, "Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir." hükmü ile dokuzuncu fıkrasında ise; "Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde iki eşit taksitte ödenir. Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim yılından itibaren başlar." hükümlerine yer verilmiştir. Ancak, söz konusu maddenin dokuzuncu fıkrasında 4444 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; çevre temizlik vergisinin 1.1.2000 tarihinden itibaren emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenmesi hükme bağlanmıştır. Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44 üncü maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile boş bulunan binalar 1.1.2004 tarihinden itibaren çevre temizlik vergisi kapsamından çıkarılmış olduğundan vergiye tabi tutulmamaktadır. Buna göre, 1.1.2004 tarihine kadar boş binaların, çevre temizlik vergisinin binanın malikleri veya malik gibi tasarruf edenleri tarafından ödenmesi gerekir. Ancak, henüz tamamlanmamış, ruhsatı alınmayan ve kullanılmayan fabrika binası için çevre temizlik vergisinin alınmaması gerekmektedir. 2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinde, "Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar." 126 ıncı maddesinde de "114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez." hükümleri yer almaktadır. Vergi Usul Kanununun 126 ıncı maddesinde yer alan düzeltme zamanaşımı süresi, aynı Kanunun 114 üncü maddesinde yer alan tarh zamanaşımı süresidir. Ancak yukarıda yer alan genel hükümlerin verginin tahakkuk aşamasında yapılmış olan vergi hataları hakkında uygulanması gerekmektedir. Halbuki söz konusu dilekçedeki konunun özünü tahsil zamanaşımına uğramış bir kamu alacağı için düzeltme yapılıp yapılmayacağı oluşturmaktadır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinde bahsi geçen dilekçedeki konuya özgü olarak özel bir düzenleme yer almamaktadır. 3. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 98 inci maddesinde, "Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, belediyeler tarafından tahsil edilen vergiler ile katılma paylarının 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, mükelleften icra müdürlüğü vasıtasıyla takibi yapılan alacakların belediyeler tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacaklar arasında yer aldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu alacakların mükellefler tarafından süresinde ödenmemesi durumunda, bu alacakları belediyeler 6183 sayılı Kanunu hükümlerine göre takip ve tahsil etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tahsil zamanaşımına ilişkin olarak 6183 sayılı Kanunun; Tahsil zamanaşımı başlıklı 102 nci maddesinde; "Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur." hükmü, Zamanaşımının kesilmesi başlıklı 103 üncü maddesinde de, "Aşağıdaki hallerde zamanaşımı kesilir: 1. Ödeme, 2. Haciz tatbiki, 3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, 4. Ödeme emri tebliği, 5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, 6. Yukarıdaki 5 sırada gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması, 7. İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi, 8. Amme alacağının teminata bağlanması, 9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi, 10. İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi. 11. Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması. Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma karariyle kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür." hükmü, Zamanaşımının işlememesi başlıklı 104 üncü maddesinde ise, "Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısiyle hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı, işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından evvel başlamış olan cereyanına devam eder." hükmü, yer almaktadır. Buna göre, mükellefin söz konusu olayda emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve katılma paylarının zamanaşımına uğradığı yönündeki iddiasının, zamanaşımını kesen veya işlemesini engelleyen sebeplerin bulunup bulunmadığı açısından yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ilgili belediyeden araştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili olarak Bakanlıkları görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Başkanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim. Başkan a.

  04 Nisan 2014, Cuma 21:59:39

  Haluk Ercan : Sayın Ahmet bey ben ve eşim Emekli sandığı emeklisiyiz Benim adıma kayıtlı bir ev bir yazlık var eşimin adınada bir ev var bizler emlak vergisi verecekmiyiz en azından birimiz emlak vergisinden muafmıyız evler 130 ile140m2 civarında cavaplandırırsanız sevinirim sayğılarımla

  Ahmet Korkmaz : merhaba, yazlık için faydalanılması mümkün değil, yayınlanan özelgeyi aynen aktarıyorum. Başlık Her ikiside emekli olup, birisinin üzerine kışlık mesken birisinin üzerine yazlık mesken kayıtlı olan karı kocadan sadece kocanın üzerine kayıtlı kışlık meskeni için indirimli vergi oranı uygulanacaktır. Tarih 04/03/1999 Sayı B.07.0.GEL.0.66/6654-256/8256 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 04.03.1999 SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6654-256/8256 KONU : Emeklilerde Tek Mesken İçin İndirimli Vergi Oranı Hk. .............................. İLGİ: 3.12.1998 tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş ve dilekçenizde sorduğunuz hususlara ilişkin gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır. Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulunun Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerinin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım ile şehitlerin dul ve yetimlerineve gazilere ait tek meskenleri hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." denilmiştir. Diğer taraftan 1.12.1998 gün ve 23540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/12031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye sınırları içinde sahip olunan tek mesken için yukarıda belirtilen şartlarla 1999 yılına ait bina vergisi oranı sıfıra indirilmiştir. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında indirimli vergi oranının uygulanması mümkün değildir. Bu itibarla, her ikiside emekli olup, birisinin üzerine kışlık mesken birisinin üzerine yazlık mesken kayıtlı olan karı kocadan sadece kocanın üzerine kayıtlı kışlık meskeni için indirimli vergi oranı uygulanacaktır. Eş üzerine kayıtlı yazlık ev için indirimli vergi oranının uygulanması mümkün değildir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

  25 Mart 2014, Salı 12:04:22

  celal gokce : Yatirim maksadiyla Ihlas Armutluda yaz donemi ara katta 98 metre kare devremulk satin almak istiyorum. Fiyatlar 30-38 bin araliginda. Alayim mi?

  Tebernüş Kireçci : Geriye yönelik fiyat hareketine ve aidatına bakın. Aidatını da gözönüne alırsanız kiralamanız mı mantıklı? Almanız mı? Çıkan hesap-kitaba göre kararınızı verirsiniz.

  22 Mart 2014, Cumartesi 23:05:20

  Mustafa SEÇKİN : Merhaba Tebernüş Bey, Kiptaş Esenyurt 5.Etap projesinde 95 M^2 evim şuan 500 TL' den kiracım var ancak kiralar 600 TL civarında sorum şu ki evimi devredip Hadımköy 3.Etap'a yazılmayı düşünüyorum sizce mantıklı bir değişim olur mu? Esenyurt ta bulunan ikametler mi daha çok prim yapar Hadımköy 'de ki mi? Esenyurt Kiptaş 5.etap ' ın yanına Ncity projesi yapılıyor doğan araslı bulvarı incirtepe de kaymakanlık, belediye ve emniyet inşaatı devam ediyor sizce bu faktör ev fiyatlarını arttırabilir mi? sizce hangisi mantıklı duruyor lütfen beni ivedi bilgilendirir misiniz? çünkü hadımköy 3.etap projesinin zamanı geçmesin :) Tebernüş Kireçci : Merhaba. KİPTAŞ Esenyurt 5. Etap'taki evinize ne kadar veriyorlar? Bu önemli. İkinci önemli nokta ise yaklaşık 24 ay kira gelirinden mahrum kalacaksınız... Buna hazır mısınız? Tekrar merhaba Tebernüş Bey soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Esenyurt Kiğptaş 5.Etapta ki evime 165.000 veriyorlar bankaya 67.000 Tl anapara borcum var sanırım erken ödeme cezası alınmıyor kaba bir hesapla sattığım zaman 98.000-100.000 kalacağını düşünmekteyim bu bilgiler ışığında karlı çıkar mıyım ?

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Normal koşullarda Hadımköy 3. Etap kısa vadede uçmaz-kaçmaz... Yüksek beklentiye girmeyin. Ama zamanla iyi bir noktada olur. Kazancınızı realize etmek ve borçtan kurtulmak adına denenebilir.

  22 Mart 2014, Cumartesi 15:14:26

  İsmail Hakkı Zil : 2006 yılında tapusu alınan mülkiyet tapuda 90.000 TL göstermektedir. Bu dairenin satışı yapılmak üzeredir ve Belediyeden aldığımız rayiç değer bugün (2014) 98.910 TL dir. Eğer biz 450.000 TL satışı yapılan bu daireyi Belediye evrağı ile ( Banka Kredisi Kullanılmadı ) tapuda 100.000 TL gösterirsek ileride geriye doğru bir araştırma yapılıp cezai işlem uygulanır mı ? Saygılarımla

  Hilal Bayram : Düşük göstermenin hem hukuki hemde vergi bakımından sakıncaları olacaktır. Tavsiye etmem...

  10 Mart 2014, Pazartesi 17:32:05

  Mehtap Ünal : Tebernus bey merhaba Su an hem merkezi hem de yeni bir ev almak istiyorum. Haftasonu FeriLoftta ev baktım, 7 katlı binanın 2. kati 98 metrekare ev icin 420bin tl istiyorlar, tapusu, iskanı alınmış. O civar, inşaat kalitesi ve fiyat konusunda yorum ve görüşlerinizi rica ederim Saygilar

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Aynı evi kiraya verecek olduğunuzda aylık getirisi 1.700 TL ve üzeri olur mu? Önemli olan bu...

  10 Mart 2014, Pazartesi 16:30:51

  mehmet aydın : bir sene önce temelden bürüt 136 metre kare 133 bine aldım. sözleşmede metre kare yazmıyor evi ölçtüğümde net 95 metre kare çıkıyor . Gerçek projede 98 metre kare çıkıyor. Bana 100 metre kare olacağını söylediler. metre kare az çıktığını düşünüyorum ne yapabilirim

  Tebernüş Kireçci : Sözleşmede metrekare belirtilmiyorsa yapabileceğiniz pek bir şey yok. Dava açarak şansınız deneyebilirsiniz...

  06 Mart 2014, Perşembe 22:31:38

  Arif KANITOĞLU : Merhaba Hafta sonu sancaktepedeki resim istanbul satış ofisine gittim. beğendiğim 2+1 daire brut 125 m2 net 98 m2 yarısı peşin yarısı 36 ay vadeli fiyatı 330.000 TL ye geliyor.Projeye ve lokasyona Sizce yatırım yapılabilir mi? Saygılar Arif KANITOĞLU

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Katını ve konumu belirtmemişsiniz... Metrekare bazlı fiyatı, ödeme tablosuna göre mantıklı. Alınabilir fiyat.

  04 Mart 2014, Salı 07:58:56

  DİLEK YILMAZ / ERHAN YILMAZ : Ahmet Bey Merhaba, Gül inşaat dan bahçeşehir de işmekan projesinden 170 bin liraya 1+1 46m2 ofis satın aldık. Bunun 72 bin lirasını elden açık ödedik, 98 bin lirası içinde 28 ay senet yaptık, senetler bankadan ödeniyor. 15 gün önce tapumuzu aldık, tapuda daire bedeli 83.050.-TL olarak belirttiler. Daire alınırken % 1 kdv ödeyeceksiniz % 17 biz ödeyeceğiz dediler. Tapu masraflarını alırken bizden 980 lira da % 1 kdv bedeli aldılar, Ben de buna istinaden 98 bin + % 18 KDV fatura bekledim, ancak gül inşaat bize; 83.050.-TL ofis bedeli +%18 kdv = 98 bin TL 830.-TL + %18 149.40 kdv = 980 ( ofis tadilat yazmışlar ki aslında % 1 kdv adı altında alınan para ) Toplamda 98.980.-TL lik fatura kesti. Fatura elime ulaşınca 980 liranın iadesini istedim, aslında 98 bin TL nin içinde bizim alıcı olarak % 18 in tamamını ödediğimizi söyleyerek birkaç daire sakini itiraz ettik ama görüldüğü üzere kılıfına uydurulmuş her şey, iade yapılmadı hiçbir şekilde, Hem benim daire bedelim düştü, burası işyeri gider olarak da göstereceğim burayı, hem de cebimden fazla para çıktı. Konu ile ilgili ne yapabiliriz, Zaten aldığımızdan buyana da başımıza gelmeyen kalmadı gül inşaat sayesinde, binada bir kaç daire sakini ve içinde bizde varız adımıza kaçak elektrik dosyası bile açıldı,,, ofisi aldık 2 seneye yaklaştı henüz su saatleri takılmadı halen şantiye suyu adı altında gül inşaata su bedeli ödüyoruz neye göre fatura ediyorlar oda şüpheli ki bir kaç aydır su faturası da gelmiyor gül inşaattan. Cevabınızı ve konu ile ilgili yönlendirmenizi rica ederim. Saygılarımla Erhan YILMAZ Dilek YILMAZ

  Ahmet Korkmaz : merhaba, sınırlaması olmaksızın işyeri, arsa ve arazi gibi diğer taşınmaz satışları ise genel (% 18) oranda KDV ye tabidir.Tapu alım bedelinin ve adınıza düzenlenen faturanın gerçek bedel üzerinden işlem yapılması gerekirdi.5 yıl içinde almış olduğunuz gayrimenkulu satılması durumunda alım bedeliniz tapu bedeli üzerinden hesaplamaya tabi tutulacaktır, ayrıca tapu harcı, kdv gibi vergilerin de eksik ödenmesi söz konusudur. Dilerseniz elinizdeki belgelerle şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz.

  27 Şubat 2014, Perşembe 12:04:18

  Mustafa Bostan : Merhaba hocam 11 daireli apartmanımız için kentsel dönüşüm yıkım kararı alındı, bir müteahhit seçildi(16 daire yapıyor), ben hariç 9 kişi evet dedi, ben müteahite yapım için ödenmesi gereken paranın hesaplanışında rasgele bir tutarı ödemeye zorlanışıma ve dairemin yapılan planlamadaki metrekaresinin hesaplanmasına itiraz ettim. Binada katta 3 daire var terasta 2 daire, bu dairelerin büyüklükleri bir birinden farklı, Normal katta 80m2-90 m2 ve 98 m2 ben 98 m2 olan dairenin sahibiyim. Tapuda ise 22/2 oranında herkesin dairesi eşit görünüyor, şimdi yeni planda normal katlardaki herkesin m2 si 110m2 gibi bir rakamla eşitlenmiş ve teras kattaki 70m2 ve 80 m2 de oturanların dairesi 140-150m2 oranında büyüyor. Buna rağmen ödedikleri katılım parası benim ödediğimle neredeyse aynı, Şimdi; Mevcut m2 durumuma göre yeni planlamada hakkımı almak ve dairemin büyüme oranıma göre olan katılım payımı ödemek istiyorum ne yapmam lazım? Apartmandaki 1 kişi harici Çoğunluk kararımız var sizi Tokiye yollarız evinizi satarız diye tehdit ediyorlar, ne yapmalıyım?

  Prof. Dr. Gürsel Öngören : Katılma payınız hakkındaki talebiniz tamamen müteahhitle yapacağınız kat karşılığı inşaat sözleşmesine bağlı bağlıdır. Ancak binada herkesin arsa payı eşit olduğu için belirlenen katılma payı ilk bakışta adil gibi görünüyor. Geçmişten gelen arsa payı oranına bağlı durum bugünkü durumu olumsuz etkiliyor maalesef. Keşke zamanında bu işin üzerine gidilip bir dava açılsaydı. Evinizin satılması hakkında ise; eğer arsa payı oranına göre en az 2/3 çoğunluk kararı ile müteahhit binanın yeniden dönüşümü hakkında yapılacak sözleşmelerde, sözleşmeye katılmayan azınlıkta kalan yapı maliklerinin daireleri diğer yapı maliklerinin katılacağı açık artırma usulünde satılır, maliklerden alan olmadığı takdirde daireniz Hazine adına tescil edilmek üzere Bakanlık tarafından satın alınır. Size sorununuz hakkında verebileceğim tavsiye yapılan haksızlığın önlenmesi adına bazı davaların açılması için bu konularda uzman olan bir hukukçu veya avukat ile görüşmenizdir. Sizin pazarlık gücünüzü bazı hukuki girişimlerle düzeltilebileceğine inanıyorum.

  24 Aralık 2013, Salı 01:10:33

  Rıza Aydın Anter : Nef Flats levent 163 projesine yakın olarak gerçekleştirilecek olan Nef Points 98 projesi;2014 yılı nisan ayında başlıyacak ve 2016 haziran ayında teslin edilecek.Peşinat % 25 eşit aralıklarla 6 ayda bir tahsil edilecek olup,%75 te banka kredisi kullandırılacak.Örnek 40 m.1+1 daire 200.000 tl bedelle satışa çıktı.Projeye girmek yatırım için uygunmudur?İnşaat tamamlandığında prim getirir mi ?tşk ederim.https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/1484823_10153648299450077_825126685_n.jpg?oh=1293ed851d1720e3d1a159226a5fe397&oe=52B754A1&__gda__=1387765404_3d177679dba4eb87184bcd546461cf45

  Tebernüş Kireçci : 40 metrekare net mi? Brüt mü? NEF 163'te aynı evler ne kadar kiraya veriliyor? Ne kadara satılıyor? Bunları araştırın.

  21 Aralık 2013, Cumartesi 02:21:18

  mehmet alkan : merhabalar tebernüş bey.Dün nef 08 projesi ile satış ofisine gittiğimde projede alt katta daireler kaldığını ve çoğunu sattıklarını söyleyerek verdiğim fiyat aralığını da gözeterek beni nef points 98 adlı projeye yönlendirdiler.Nef 163 e yakın olan bu proje gültepede 14 katlı tek blok.Burdan 7. kat 42 m2 brüt,30 m2 net 182000 ytl ye daire ayırttım.ama internette nef sitesinde dahi bu projenin reklamı yok.Sizce kağıthane 08 yerine böyle reklamı bile olmayan yerden almak mantıklımıdır.İlerde satarken sorun olur mu.?

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Projenin niteliklerine bakmak gerekiyor. NEF projelerindeki standartlar varsa alınabilir.

  15 Aralık 2013, Pazar 09:36:17

  Serdar Kökçü : Merhaba Tebernüş bey, Ben 300 dükkanlı bir sitenin müstakil tapu sahiplerinden biriyim. Arsamız yaklaşık 40 yıl önce 70 dönüm olarak kooperatif adına alınmış ve sonrasında 29 dönüm yol yeşilalan terkleri belediye ye yapılarak dükkanlar inşaa edilmiş ve kooperatif üyelerine dağıtılmıştı. Herkes müstakil tapusunu almış ve kooperatif kapatılmışti. Tapularda ise sadece net kullanım alanları gözükmekteydi. Aradan geçen 40 yıl sonrası bu arsamız değerlendiği için şimdi dükkan sahipleri arsayı birlikte satmak üzere ittifak ettiler ve bu şekilde 70 dönüm olarak satmak istemekteler. Görüşülen bazı alıcılar tapularımızda net oturum alanları olduğunu öne sürerek 41 dönüm üzerinden pazarlık etmek istiyorlar. Bizde bu arsanın bizim olduğunu yol terklerinin geri alınarak emsal hesaplarının 70 dönüm üzerinden hesaplanacağını ve dolayısı ile alıcının 70 dönüm den hesaplanan emsale göre inşaat alanı yaratabileceğine ve bizede 70 dönüm arsamız üzerinden fiyat teklifi yapmalarını dile getiriyoruz. Ancak uyanık alıcılar evet arsa geçmişte 70 dönüm sizinmiş ancak şimdi tapularınızda yol terkleriniz sonrası 41 dönüm gğzüküyor biz bu yol terklerini belki alamayız ve 41 dönümden emsale tabi oluruz yorumu ile yaklaşıyorlar.Hatta ilaveten şu yorumuda ekliyorlar,mesela siz 300 dükkansınız içinizden 3-5 taneniz satmaktan vazgeçerse biz alıcı olarak örneğin 41 dönüm yerine 40 dönümü alabiliriz ve bu şekildede arsanın tekrardan 70 dönüm haline dönüştürülmesi söz konusu olamaz diyorlar. Neticede sizden bu hususta bizi aydınlatmanızı ve gerçekten bu dükkanların tamamının değilde yüzde 98 inin satması halinde yeni alıcının bu önceki terkleri birleştirerek yeni inşaat alanı emsal hesabını brüt arsa alanı üzerinden yaparak sonrasında tabiki tekrar yol terklerini vererek işlem yapıp yapamayacağı husuna açıklık getirmenizi rica ediyoruz. Aydınlatıcı cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Bu durumda esnek bir sözleşme yaparsınız. Terk alanları emsale dahil edilirse ek ödeme alacağınızı belirtirsiniz. Bu işi çözmek kolay.

  05 Aralık 2013, Perşembe 20:24:00

  Omer Agaoglu : Tebernüş Bey Merhaba, Siz ve sitenizden çok büyük faydalara edindik. Çok teşekkür ederiz. ileriye dönelik, yatırım amaçlı Skyland Projesinde 24. Kat 1+1 şehir manzaralı B tipi ( Pasta şeklinde ) 98.92 m2 bi daire almayı düşünüyorum. 660.000 TL. Sizce uygunmudur ?

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Katı ve konumu güzel. Net metrekaresini belirtmemişsiniz. Hangi koşullarda alacağınızı da... 2-3 yıl sonra teslim edilecek 1+1 daire için 660 bin TL ucuz değil. Uzun vadeli düşünülürse alınabilir. Oturmak için de tercih edilebilir. Yatırım açısından çok cazip değil.

  14 Kasım 2013, Perşembe 16:13:27

  Atilla Gulnar : Sayin Tebernus bey, Usenmeden sorularimizi cevapladiginiz icin tesekkurler. Ben Bahcetepe kulelerden 2+1 98 m2 daire almak icin muracat ettim. Bana 1.kat tan bir daire icin 283,020 fiat verildi. Bu dairenin net m2 si sadece 58.. Bu durumda bana m2 bazindan maliyeti 4879.65 bu bana biraz cok gibi geldi birde sizin gorusunuzu almak istedim. Tesekkur ederim Atilla

  Tebernüş Kireçci : Rica ederim. Brüt metrekaresi ucuz değil. Net metrekaresi ise pahalı. Peki aradaki yüzde 40'lık farkı nasıl açıklıyorlar? Bunun bir açıklamasının olması gerekiyor.

  08 Kasım 2013, Cuma 02:20:26

  İNCİ AYDIN : Merhaba Tebernüş Bey, Batışehir'den ev baktım. 2 daire arasında kararsız kaldım...hangisini almalıyım?...kendi evimde oturuyorum, çıkmak için acelem yok, kiraya vb ihtiyacımda yok...oturmak için alıcam...öncelikle; C blok 21 katlı binanın bahçe katı, güneybatı cephe, 157 m2 brüt (14,48 m2 kat bahçesi dahil), 112 m2 net-kat bahçesi dahil ( yani evin içi net 98 m2) yanısıra ilave 60 m2 bahçe kullanım hakkı var ve 5,5m2 depo hakkı var, fiyat 655 bin TL, peşin almayı planlıyorum peşinde %6 indirim var, bana 616 bin TL'sına gelecek, aralık sonu teslim olur....bir de H2 blokta, 5 katlı binalarda, 4. kat, kuzeydoğu cephe, 186,38 m2 (22,68 m2 kat bahçesi dahil), 133 m2 net-kat bahçesi dahil ( yani evin içi 110 m2 net) ilave 5,5 m2 depo hakkı var. Bununda fiyatı 680 bin TL, 2014 ekim teslim, %6 indirimle bana 638 bin TL gelecek. Şimdiden çok teşekkürler...

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Rica ederim. Oturmak için alıyorsanız ve belirttiğiniz gibi aceleniz yoksa az katlıyı tercih edin.

  06 Kasım 2013, Çarşamba 14:28:01

  Mehmet kimya : Tebernüş bey merhaba..ben west side projesinden site içine bakan 6. Katta(9 katlı) 2+1daireyi 98 metre kareyi 216.000 tlye anlaşmak üzereyim doğu guneydogu gbi tek cepheli fiyat ve yer olarak nasıl görüşünüzü yazarsanaz cok sevinirim

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Teslim süresini gözönüne alırsak çok cazip değil. Uzun vadeli düşünülüyorsa alınabilir.

  05 Kasım 2013, Salı 19:17:58

  Atilla Gulnar : Sayin Tebernus bey, yardimlariniz icin simdiden Teseekkur ederim. Bahcetepe Istanbul dan iki daire almak icin muracat ettim, sadece F2 kulede musait. 10. kat 98 m2 285.000 , yatirim amacli alicam, sorum su, ayni binada alcak katlarda daierler daha ucuz, kendim oturmayacagim icin bu daireyi alsam us katlardaki manzarilar gibi prim yaparmi? 1+1 ler yatirim icin sizce uygunmu? Piyasada az talep edilen bir daire tipimi? satis icin ileride zorlanirmiyim? Tesekkur ederim

  Tebernüş Kireçci : Rica ederim. Yatırım için alıyorsanız metrekaresi ucuz olan alternatiflere yönelin. 98 metrekare için 285 bin TL çok cazip bir fırsat değil.

  04 Kasım 2013, Pazartesi 23:11:11

  Cihan Bayram : Efendim merhaba benim viaport venezia projesinde E blok 30. Kat bürüt 146 metre net 97 metre balkonsuz kuzeydoğu cephe şehir manzaralı dairem vardı lansmanda 360 bine almıştım fakat yükseklik sınırından dolayı bize B blok 10. Kat bürüt 181 metre net 98 iç + 19 metre balkonu olan kuzeydoğu cephe avm ve bahçe + azda olsa mezarlık manzaralı daire teklif ettiler ve başka bir seçenek sunmuyorlar sizce yatırım ve oturma açısından nasıl bir teklif teşekkür ederim

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Emsal değişince brüt ile net arasındaki makas açılmış mı? Brüt metrekare açısından baktığımızda çok kazançlı bir teklif. Bir başka alternatif mutlaka sunarlar. Siz Cenk Hayırlıoğlu temasa geçin.

  03 Kasım 2013, Pazar 21:10:32
  Kiptaş 3.etap ,Kiptaş hadımköy başvuru , Kiptaş hadımköy 3.etap , atakent müstakil evler nasıl , Brooklyn park fikirtepe , inşaat firması komisyon alır mı , kiptaş hadımköy 5.etap , kiptas hadimkoy 3.etap başvuru sayisi , Evi idari yoldan tahliye , ege yakasi tebernus , içerenköyün geleceği , 50 bin peşinatla ev , izalei şuur davasıyla beykoz da Satılık arsa , avrupa konutları kale projesi , koşuyolu arsa , exper değeri , ödeme durdurma , soyak göztepe satılık , tapu tasdik , araplara ev satmak , lüleburgaz büyükkarıştıran arsa yatırımı , arsa tapulu daıreleri daire tapusuna cevirme , haramidere sanayi sitesi tavsiye , Avrupa konutları ispartakule 4 , ağaoğlu maslak kooperatif , hisarüstü , bahçeşehir vadi tepe kiptaş forum , west side istanbul ,