kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonuçları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

ALİ YASLITAŞ | 02 Ağustos 2013 | 17:37 | Cevaplayan : Hilal Bayram

Sayın Hilal Hanım, Merhaba önceki cevaplarınız için teşekkür ederim. Size bir soruma daha cevap vermenizi arz ediyorum. Soru : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhit hissesine düşen arsayı devir ettiğimizde , teminat ipoteğide koyduğumuz zaman müteahhit yinede bu şekilde kendi paravan birisine burayı arsayı satarsa, bu durumda biz bu satışı sözleşmeye dayanarak iptal ettirebilirmiyiz. Yoksa kötü niyetli bir mütaahhit arsayı paravan birisine satıp bizde kalan arsa içinde alabilmek için baskı unsuru oluşurmu? Saygılarımla,

36 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kamu kurumu arazisine yapılan inşaatten daire almak

Osman Bakkal | 26 Ekim 2014 | 15:20 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

Sayın Tebernüş Bey merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğü sahip olduğu bir araziyi %50 kat karşılığı olacak şekilde bir müteahite vermiş. Dairelerin yarısı Vakıflar genel müdürlüğünün olacak diğer yarısı inşaat firmasının. Şu an binanın 3. katı çıkılıyor ve satış fiyatından oldukça uyguna şu an için inşaat firmasından alabiliyorum. Bunun riskleri nelerdir acaba? İşi veren firma bir kamu kurumu olduğundan daha büyük teminatlar istenmiştir ve sorun çıkma ihtimali daha düşüktür diye düşünüyorum fakat tecrübesiz olduğum için sizden fikir almak istedim. Teşekkür ederim. Saygılarımla

222 Kişi Okudu | Cevabı Oku

kat karşılığı verilen arsadan alınan dairenin satışı hakkında DANIŞTAY KARAR

murat akbulut | 25 Ekim 2014 | 18:13 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi Ali esmeroglu - Ali İhsan ESMEROĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Baş Denetçi Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi 1. Giriş: Dünyada ve ülkemizde hızlı kentleşme ile birlikte inşaat sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hızlı kentleşmeye paralel olarak arsa fiyatlarındaki artış inşaat firmalarını (müteahhit) finansal açıdan zorlamakta buna paralel olarak da arsa sahiplerinin arsalarını değerlendirmelerinde güçlüklere neden olmaktadır. İnşaat sektöründeki bu gelişmeler, arsa sahibi ile inşaat firmalarının ortak hareket etmelerini sağlayacak bir yöntem geliştirmelerine neden olmuş ve ?arsa karşılığı kat sözleşmesi? ile inşaat maliyetinde önemli bir yer tutan arsa bedeli çözüme kavuşturulmuştur. Arsa karşılığı kat sözleşmesi (kat karşılığı inşaat sözleşmesi) çerçevesinde inşaatı yapacak olan müteahhit, arsa sahibine arsa bedelini nakit ödemek yerine arsa karşılığı verdiği bağımsız bölümler ile ayni olarak ödemektedir. Arsa sahibi de arsasının bir bölümü karşılığında kendisine kalan arsa payı oranında inşa edilmiş bağımsız bölümlere sahip olmaktadır. Ancak, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hem arsa sahibi açısından hem de inşaat firması (müteahhit) açısından vergi yasaları karşısındaki durumu sürekli ihtilaf konusu olmuş, vergi idaresi tarafından da konu bir türlü çözüme kavuşturulmamıştır. 2. Yasal Düzenlemeler: Gelir Vergisi uygulamasında gerçek kişilere ait gayrimenkullerin belli bir süre elde tutulduktan sonra satılması halinde elde edilen kazancın vergi dışı bırakılması öteden beri uygulanan bir yöntemdir. Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer balan düzenleme ile gayrimenkullerin hangi şartlarda vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir. ?İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) Bu maddede geçen ?elden çıkarma? deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.? Yasal metinden de anlaşılacağı üzere, gerçek kişilere ait gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlamak üzere beş yıl içinde (01.01.2007 tarihinden önce satın alınanlar dört yıl içinde) elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar vergiye tabi olacaktır. Bu süreden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise vergilendirilmeyecek değer artış kazancı olacaktır. 3. Arsa Sahibinin Durumu ve Konunun Değerlendirilmesi: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile arsasını müteahhide devreden arsa sahibinin bu devir karşılığında sahip olacağı bağımsız bölümleri satması halinde bir kazanç elde edeceği açıktır. Ancak, elde edilen bu kazancın değer artış kazancı olarak vergiye tabi olup olmayacağı hususu tartışma konusu olmaktadır. Konu aşağıdaki örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. Ahmet Bey, 2000 yılında satın almış olduğu arsası için 2006 yılında müteahhit Hasan Bey?le kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır. İnşaata aynı yıl başlanmış olup, 2007 yılında inşaat tamamlanarak Ahmet Bey?e arsası karşılığında elde edeceği bağımsız bölümler teslim edilmiştir. Ahmet Bey, arsası karşılığında elde ettiği bağımsız bölümleri de 2007 yılının içinde satmış bulunmaktadır. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere arsa sahibi Ahmet Bey?in sattığı bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak karşımıza iki farklı tarih çıkmaktadır. Birincisi arsanın iktisap tarihi olarak 2000 yılının esas alınması, ikinci tarih olarak da bağımsız bölümlerin müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edildiği tarih olan 2007 yılının esas alınmasıdır. Vergi idaresi bugüne kadar vermiş olduğu muktezalarda arsa karşılığı elde edilen bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak inşaatın tamamlanarak bağımsız bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş bulunmaktadır. Nitekim inceleme elemanlarının konuya yaklaşımı da bu yöndedir. Ancak, vergi yargısının konuya yaklaşımı vergi idaresinin tam aksine gerçekleşmektedir. Öteden beri verilen kararlarda kat karşılığı verilen arsalar nedeniyle elde edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap tarihi olarak arsanın iktisap tarihinin esas alınması gerektiği yönündedir. Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.06.2004 tarih ve E:2004/51 ve K:2004/80 sayılı Kararı ile ?Bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğundan, dairelerin, arsanın iktisap tarihinden dört yıl geçtikten sonra satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı değildir.? Şeklinde bir karar vererek konuyu yargı açsından tam olarak açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır. Kararın özetinden de anlaşılacağı üzere, kat karşılığı verilen arsa nedeniyle elde edilen gayrimenkuller yeni bir servet edinimi değil, sadece mevcut servetin biçim değiştirmesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 4. Konunun Katma Değer Vergisi Yönünden Kısaca Değerlendirilmesi: Arsa sahipleri ve inşaat firmaları açısından diğer önemli bir husus da arsa karşılığı teslim edilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olup olmayacağıdır. Vergi idaresi konuya arsa teslimi ile karşılığında verilen bağımsız bölümlerin iki ayrı teslim (trampa) olduğu ve Katma Değer Vergisi?ne tabi tutulacağı şeklinde değerlendirmektedir. Ancak, durumun ticari hayattaki boyutları oldukça farklı seyretmektedir. Arsa sahibi müteahhit ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde genel olarak herhangi bir bedel yer almamaktadır. Arsa sahibi ile müteahhit arasında para alış verişi olmadığından KDV?nin ödenmesi konusunda taraflar arasında sürekli bir ihtilaf durumu yaratılmaktadır. Vergi yargısının konu ile ilgili kararlarının büyük bir bölümü arsa sahibine kat karşılığı verilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olmayacağı yönündedir. Konu ile ilgili verilen bazı yargı kararlarının özeti aşağıda verilmiştir. Danıştay 11. Dairesi?nin 15.2.1996 tarih ve E.1995/3744, K.1996/709 sayılı kararında;?Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işlemi kendi yönünden ticari bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğundan, KDV?sine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca, arsanın karşılığı olarak müteahhit tarafından inşa edilen dairelerin bir kısmının arsa sahibine verilmesi işlemi de trampa olmadığından K.D.V.?si ne tabi tutulmayacaktır.? Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 25.12.1998 tarih ve E.1997/415, K.1998/444 sayılı kararında özetle ?Arsa karşılığında inşa edilen işyeri teslimleri katma değer vergisine tabi değildir.? 5. Sonuç: İnşaat sektörünün ülkemiz ekonomisine canlılık kazandırdığı tartışılmaz bir gerçek olup, sektörün canlılığını korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Yargının verdiği kararların da dikkate alınarak Vergi İdaresinin konuya açıklık getirecek düzenlemeyi bir an önce yapmasında yarar görülmektedir. Yapılacak düzenleme ile inşaat firmaları için önemli bir maliyet ve finansman unsuru olan arsa bedelinin işletme kaynaklarından karşılanması önlenecek ve arsa sahipleri için de zaten var olan vergi avantajının sürdürülmesi sağlanacaktır.

108 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Arsa Karşılığı Kat sözleşmesi Feshi

SERDAR | 21 Ekim 2014 | 20:41 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

23,02,2012 tarihinde müteahhit ile sözleşme imzaladım fakat sözleşmede inşaatı teslim süresi olarak inşaat ruhsat tarihinden itibaren 18 ay yazıyordu ben buna dikkat etmedim ve müteahhit inşaata 1 yıl başlamadı 13,03,2013 tarihinde ihtarname gönderdim ardından ikinci ihtarnameyi gönderdim müteahhit benimle irtibata geçmedi ve ben 06,09,2013 tarihinde arsayı başka bir müteahhite verdim ve ilk müteahhit bana dava açtı dava da yıkım bedelini talep ediyor fakat kendisi yıkım ruhsatını belediyeden almamış kendisinin inşaat yapma gücü yok bu davanın sonucu ne olabilir.Teşekkür Ederim. Ayrıca bir sorum daha olacaktı ilk müteahhit bir şahısa bu arsa üzerinden 1 daire satmış ve bu şahıs 60000 tl noter sözleşmesi ile müteahhite ödemiş . sözde daireyi alan şahıs tarafından bana dava açıldı tazminat talep ediyor bunun için ne yapmalıyım teşekkür ederim.

131 Kişi Okudu | Cevabı Oku

anahtar tesliminde ödenecek senetin geçerlilik süresi

Veli Güllü | 21 Ekim 2014 | 08:34 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Sorum Işıl Seren Hanımı ilgilendiriyor sanırım ama sitede yerini bulamadım yok galiba; benim sorum 2010 ocak ayında teslim edilecek ev için inşaat firmasına evin tesliminde ödenmek üzere vermiş olduğum 2010 ocak ayı ödeme tarihli senet bu gün itibari ile işleme konulabilirmi icra vs verilebilirmi. Ev teslim edilmedi sözleşme gereği yerine getirilmedi.

119 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Kerem can | 18 Ekim 2014 | 11:51 | Cevaplayan : Prof. Dr. Gürsel Öngören

Merhaba iyi çalışmalar kentsel dönüşüm de inşaat sözleşmesi nasıl yapılır?sözleşmede kentsel dönüşüm belirtilmelimi ? Noterler tam anlamıyla ne kadar biliyorlar?

94 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi.

ahmet albayrak | 03 Ağustos 2013 | 01:57 | Cevaplayan : Prof. Dr. Gürsel Öngören

Merhaba Gürsel Bey,biz 25 temmuz 2011 yılında müteahit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık teslim süresinde aynen söyle yazıyor,sözleşme tarihinden itibaren 1(ay) içerisinde inşaat ruhsatı alınması için başvuruda bulunulacak,inşaat ruhsatı alındıktan sonra derhal inşaata başlanacak inşaat ruhsatı alınmasına müteakip 18 (onsekiz) ay içerisinde ortak yerler ile arsa sahibine isabet eden bağımsız bölümlerin iskan raporları müteahhitçe alınmış olarak teslime hazır hale getirilecektir.İnşaatın başlamasına müteakip süre sonunda bina hale teslim edilmemiş durumda olması halinde işbu sözleşme tek taraflı olarak hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın arsa sahibi tarafından fesih edilecektir. Sorularım şunlar ; 1- Müteahit bugün olmuş ruhsata başvurusu yok belgeside elimde sadece imar durumu almış ben kendisine başvuru yapmadığı ve 19 aydan fazla süre geçirdiği için noterden tek taraflı fesih ettimi ihtaren bildirdim,fesihim kabul olur mu ? 2- Müteahit projeden 3. kişilere daireleri satmış ve sattığı kişilere önümüzdeki ay başlicanı ve belediyeden birine rüşvet verdiğini söylemiş herşey tamam mış ama halen ruhsata başvurusu yok,eğer inşaata başlarsa bunu engelleyip benimle yeniden sözleşme yapmasına zorlayabilirmiyim, çünkü çok süre geçti ve %40 dan verdiğim arsayı şmdi %50 den veriyor herkez, artı birsürü kira bedelini ödemedi geçen 6 aylık sürede bize kira ödemeliydi bunları mahkeme ile alabilirmiyiz. 3-Ben bu şahsın bizi kandırıp bunca sene sinir sitres yapıp sonrada hiçbirşey olmamış gibi inşaata başlamasına seyirci kalmak istemiyorum benim yapabileceğim başka birşey var mı? Acilen önerilerinize ihtiyacım var ?

33 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kamu kurumu arazisine yapılan inşaatten daire almak

Osman Bakkal | 26 Ekim 2014 | 15:20 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

Sayın Tebernüş Bey merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğü sahip olduğu bir araziyi %50 kat karşılığı olacak şekilde bir müteahite vermiş. Dairelerin yarısı Vakıflar genel müdürlüğünün olacak diğer yarısı inşaat firmasının. Şu an binanın 3. katı çıkılıyor ve satış fiyatından oldukça uyguna şu an için inşaat firmasından alabiliyorum. Bunun riskleri nelerdir acaba? İşi veren firma bir kamu kurumu olduğundan daha büyük teminatlar istenmiştir ve sorun çıkma ihtimali daha düşüktür diye düşünüyorum fakat tecrübesiz olduğum için sizden fikir almak istedim. Teşekkür ederim. Saygılarımla

222 Kişi Okudu | Cevabı Oku

kat karşılığı verilen arsadan alınan dairenin satışı hakkında DANIŞTAY KARAR

murat akbulut | 25 Ekim 2014 | 18:13 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi Ali esmeroglu - Ali İhsan ESMEROĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Baş Denetçi Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi 1. Giriş: Dünyada ve ülkemizde hızlı kentleşme ile birlikte inşaat sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hızlı kentleşmeye paralel olarak arsa fiyatlarındaki artış inşaat firmalarını (müteahhit) finansal açıdan zorlamakta buna paralel olarak da arsa sahiplerinin arsalarını değerlendirmelerinde güçlüklere neden olmaktadır. İnşaat sektöründeki bu gelişmeler, arsa sahibi ile inşaat firmalarının ortak hareket etmelerini sağlayacak bir yöntem geliştirmelerine neden olmuş ve ?arsa karşılığı kat sözleşmesi? ile inşaat maliyetinde önemli bir yer tutan arsa bedeli çözüme kavuşturulmuştur. Arsa karşılığı kat sözleşmesi (kat karşılığı inşaat sözleşmesi) çerçevesinde inşaatı yapacak olan müteahhit, arsa sahibine arsa bedelini nakit ödemek yerine arsa karşılığı verdiği bağımsız bölümler ile ayni olarak ödemektedir. Arsa sahibi de arsasının bir bölümü karşılığında kendisine kalan arsa payı oranında inşa edilmiş bağımsız bölümlere sahip olmaktadır. Ancak, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hem arsa sahibi açısından hem de inşaat firması (müteahhit) açısından vergi yasaları karşısındaki durumu sürekli ihtilaf konusu olmuş, vergi idaresi tarafından da konu bir türlü çözüme kavuşturulmamıştır. 2. Yasal Düzenlemeler: Gelir Vergisi uygulamasında gerçek kişilere ait gayrimenkullerin belli bir süre elde tutulduktan sonra satılması halinde elde edilen kazancın vergi dışı bırakılması öteden beri uygulanan bir yöntemdir. Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer balan düzenleme ile gayrimenkullerin hangi şartlarda vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir. ?İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) Bu maddede geçen ?elden çıkarma? deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.? Yasal metinden de anlaşılacağı üzere, gerçek kişilere ait gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlamak üzere beş yıl içinde (01.01.2007 tarihinden önce satın alınanlar dört yıl içinde) elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar vergiye tabi olacaktır. Bu süreden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise vergilendirilmeyecek değer artış kazancı olacaktır. 3. Arsa Sahibinin Durumu ve Konunun Değerlendirilmesi: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile arsasını müteahhide devreden arsa sahibinin bu devir karşılığında sahip olacağı bağımsız bölümleri satması halinde bir kazanç elde edeceği açıktır. Ancak, elde edilen bu kazancın değer artış kazancı olarak vergiye tabi olup olmayacağı hususu tartışma konusu olmaktadır. Konu aşağıdaki örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. Ahmet Bey, 2000 yılında satın almış olduğu arsası için 2006 yılında müteahhit Hasan Bey?le kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır. İnşaata aynı yıl başlanmış olup, 2007 yılında inşaat tamamlanarak Ahmet Bey?e arsası karşılığında elde edeceği bağımsız bölümler teslim edilmiştir. Ahmet Bey, arsası karşılığında elde ettiği bağımsız bölümleri de 2007 yılının içinde satmış bulunmaktadır. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere arsa sahibi Ahmet Bey?in sattığı bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak karşımıza iki farklı tarih çıkmaktadır. Birincisi arsanın iktisap tarihi olarak 2000 yılının esas alınması, ikinci tarih olarak da bağımsız bölümlerin müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edildiği tarih olan 2007 yılının esas alınmasıdır. Vergi idaresi bugüne kadar vermiş olduğu muktezalarda arsa karşılığı elde edilen bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak inşaatın tamamlanarak bağımsız bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş bulunmaktadır. Nitekim inceleme elemanlarının konuya yaklaşımı da bu yöndedir. Ancak, vergi yargısının konuya yaklaşımı vergi idaresinin tam aksine gerçekleşmektedir. Öteden beri verilen kararlarda kat karşılığı verilen arsalar nedeniyle elde edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap tarihi olarak arsanın iktisap tarihinin esas alınması gerektiği yönündedir. Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.06.2004 tarih ve E:2004/51 ve K:2004/80 sayılı Kararı ile ?Bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğundan, dairelerin, arsanın iktisap tarihinden dört yıl geçtikten sonra satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı değildir.? Şeklinde bir karar vererek konuyu yargı açsından tam olarak açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır. Kararın özetinden de anlaşılacağı üzere, kat karşılığı verilen arsa nedeniyle elde edilen gayrimenkuller yeni bir servet edinimi değil, sadece mevcut servetin biçim değiştirmesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 4. Konunun Katma Değer Vergisi Yönünden Kısaca Değerlendirilmesi: Arsa sahipleri ve inşaat firmaları açısından diğer önemli bir husus da arsa karşılığı teslim edilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olup olmayacağıdır. Vergi idaresi konuya arsa teslimi ile karşılığında verilen bağımsız bölümlerin iki ayrı teslim (trampa) olduğu ve Katma Değer Vergisi?ne tabi tutulacağı şeklinde değerlendirmektedir. Ancak, durumun ticari hayattaki boyutları oldukça farklı seyretmektedir. Arsa sahibi müteahhit ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde genel olarak herhangi bir bedel yer almamaktadır. Arsa sahibi ile müteahhit arasında para alış verişi olmadığından KDV?nin ödenmesi konusunda taraflar arasında sürekli bir ihtilaf durumu yaratılmaktadır. Vergi yargısının konu ile ilgili kararlarının büyük bir bölümü arsa sahibine kat karşılığı verilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olmayacağı yönündedir. Konu ile ilgili verilen bazı yargı kararlarının özeti aşağıda verilmiştir. Danıştay 11. Dairesi?nin 15.2.1996 tarih ve E.1995/3744, K.1996/709 sayılı kararında;?Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işlemi kendi yönünden ticari bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğundan, KDV?sine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca, arsanın karşılığı olarak müteahhit tarafından inşa edilen dairelerin bir kısmının arsa sahibine verilmesi işlemi de trampa olmadığından K.D.V.?si ne tabi tutulmayacaktır.? Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 25.12.1998 tarih ve E.1997/415, K.1998/444 sayılı kararında özetle ?Arsa karşılığında inşa edilen işyeri teslimleri katma değer vergisine tabi değildir.? 5. Sonuç: İnşaat sektörünün ülkemiz ekonomisine canlılık kazandırdığı tartışılmaz bir gerçek olup, sektörün canlılığını korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Yargının verdiği kararların da dikkate alınarak Vergi İdaresinin konuya açıklık getirecek düzenlemeyi bir an önce yapmasında yarar görülmektedir. Yapılacak düzenleme ile inşaat firmaları için önemli bir maliyet ve finansman unsuru olan arsa bedelinin işletme kaynaklarından karşılanması önlenecek ve arsa sahipleri için de zaten var olan vergi avantajının sürdürülmesi sağlanacaktır.

108 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Arsa Karşılığı Kat sözleşmesi Feshi

SERDAR | 21 Ekim 2014 | 20:41 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

23,02,2012 tarihinde müteahhit ile sözleşme imzaladım fakat sözleşmede inşaatı teslim süresi olarak inşaat ruhsat tarihinden itibaren 18 ay yazıyordu ben buna dikkat etmedim ve müteahhit inşaata 1 yıl başlamadı 13,03,2013 tarihinde ihtarname gönderdim ardından ikinci ihtarnameyi gönderdim müteahhit benimle irtibata geçmedi ve ben 06,09,2013 tarihinde arsayı başka bir müteahhite verdim ve ilk müteahhit bana dava açtı dava da yıkım bedelini talep ediyor fakat kendisi yıkım ruhsatını belediyeden almamış kendisinin inşaat yapma gücü yok bu davanın sonucu ne olabilir.Teşekkür Ederim. Ayrıca bir sorum daha olacaktı ilk müteahhit bir şahısa bu arsa üzerinden 1 daire satmış ve bu şahıs 60000 tl noter sözleşmesi ile müteahhite ödemiş . sözde daireyi alan şahıs tarafından bana dava açıldı tazminat talep ediyor bunun için ne yapmalıyım teşekkür ederim.

131 Kişi Okudu | Cevabı Oku

anahtar tesliminde ödenecek senetin geçerlilik süresi

Veli Güllü | 21 Ekim 2014 | 08:34 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Sorum Işıl Seren Hanımı ilgilendiriyor sanırım ama sitede yerini bulamadım yok galiba; benim sorum 2010 ocak ayında teslim edilecek ev için inşaat firmasına evin tesliminde ödenmek üzere vermiş olduğum 2010 ocak ayı ödeme tarihli senet bu gün itibari ile işleme konulabilirmi icra vs verilebilirmi. Ev teslim edilmedi sözleşme gereği yerine getirilmedi.

119 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Kerem can | 18 Ekim 2014 | 11:51 | Cevaplayan : Prof. Dr. Gürsel Öngören

Merhaba iyi çalışmalar kentsel dönüşüm de inşaat sözleşmesi nasıl yapılır?sözleşmede kentsel dönüşüm belirtilmelimi ? Noterler tam anlamıyla ne kadar biliyorlar?

94 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

ahmet albayrak | 21 Haziran 2013 | 14:59 | Cevaplayan : Prof. Dr. Gürsel Öngören

Merhaba Gürsel Bey; 18 ay süre verilen ,25 Temmuz 2011 Tarihinde yapmış olduğum kat karşılığı inşaat sözleşmem var.Fakat müteahit verilen zamanı geçirdi ve imar durumu dışında hiçbir belge alınmamış belediyeden. Bana sürekli 3 ay sonra başliyacağım,hallettik 6 ay sonra dairene oturursun gibi asılsız sözlerle oyaladı, tam 2 sene sabrettik, bende noterden sözleşme şartlarına uymadığı için fesihi ihtar ettim tek taraflı olarak fesih ettim,bana bazı durumlardan bahsetti. Bana söylediği şu ; Belediye h yüksekliği kurtarmıyor diye alanı az veriyormuş 15 daire anlaştık 12 daire çıkıyormuş onunla uğraşıyormuş Sonuçta bana 15 daire vaadetti.Resmi projeyi almadan benmle yapmamalıydı sözleşme. 1-İşin özeti benim fesihim kabul olurmu ? 2-Bana dava açıp birşey yapabilir mi ? 3-Birde bizim arsamız 600 metrekare 3 hisseliydi.Müteahit ona ifraz yaptı 3 e böldü ayrı ayrı tapu çıkarttı yaptığı tek masraf bu bölnce daha fazla daire çıkar demişti.(Ama bize ne kira ödedi ne vekalet masrafı ödedi hep biz ödedik 2 senedir de bizi sinir sitres yaptı.) bunun la birşey idda edebilirmi bizden alabilir mi bu masrafı ? Ayrıca bir dip not ,Sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde inşaat ruhsatı alınması için başvuruda bulunulacak,inşaat ruhsatı alınmasına müteakip 18 (onsekiz) ay içerisinde ortak yerler ile arsa sahibine isabet eden bağımsız bölümlerin iskan raporları müteahhitçe alınmış olarak teslime hazır hale getirilecektir.İnşaatın başlamasına müteakip süre sonunda bina hale teslim edilmemiş durumda olması halinde işbu sözleşme tek taraflı olarak hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın arsa sahibi tarafından fesih edilebilecektir." Diye geçiyor. " bir bilgi daha vereyim arsa boş ,yıkım felan olmadı verdiğimiz gibi duruyor birtek tabelası var üstünde tabela bile paslandı yazıları okunmuyor. Gürsel Bey,Sizlerden acil destek ve tavsiyeler bekliyorum. Teşekkürler şimdiden.

374 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kamu kurumu arazisine yapılan inşaatten daire almak

Osman Bakkal | 26 Ekim 2014 | 15:20 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

Sayın Tebernüş Bey merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğü sahip olduğu bir araziyi %50 kat karşılığı olacak şekilde bir müteahite vermiş. Dairelerin yarısı Vakıflar genel müdürlüğünün olacak diğer yarısı inşaat firmasının. Şu an binanın 3. katı çıkılıyor ve satış fiyatından oldukça uyguna şu an için inşaat firmasından alabiliyorum. Bunun riskleri nelerdir acaba? İşi veren firma bir kamu kurumu olduğundan daha büyük teminatlar istenmiştir ve sorun çıkma ihtimali daha düşüktür diye düşünüyorum fakat tecrübesiz olduğum için sizden fikir almak istedim. Teşekkür ederim. Saygılarımla

222 Kişi Okudu | Cevabı Oku

kat karşılığı verilen arsadan alınan dairenin satışı hakkında DANIŞTAY KARAR

murat akbulut | 25 Ekim 2014 | 18:13 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi Ali esmeroglu - Ali İhsan ESMEROĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Baş Denetçi Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi 1. Giriş: Dünyada ve ülkemizde hızlı kentleşme ile birlikte inşaat sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hızlı kentleşmeye paralel olarak arsa fiyatlarındaki artış inşaat firmalarını (müteahhit) finansal açıdan zorlamakta buna paralel olarak da arsa sahiplerinin arsalarını değerlendirmelerinde güçlüklere neden olmaktadır. İnşaat sektöründeki bu gelişmeler, arsa sahibi ile inşaat firmalarının ortak hareket etmelerini sağlayacak bir yöntem geliştirmelerine neden olmuş ve ?arsa karşılığı kat sözleşmesi? ile inşaat maliyetinde önemli bir yer tutan arsa bedeli çözüme kavuşturulmuştur. Arsa karşılığı kat sözleşmesi (kat karşılığı inşaat sözleşmesi) çerçevesinde inşaatı yapacak olan müteahhit, arsa sahibine arsa bedelini nakit ödemek yerine arsa karşılığı verdiği bağımsız bölümler ile ayni olarak ödemektedir. Arsa sahibi de arsasının bir bölümü karşılığında kendisine kalan arsa payı oranında inşa edilmiş bağımsız bölümlere sahip olmaktadır. Ancak, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hem arsa sahibi açısından hem de inşaat firması (müteahhit) açısından vergi yasaları karşısındaki durumu sürekli ihtilaf konusu olmuş, vergi idaresi tarafından da konu bir türlü çözüme kavuşturulmamıştır. 2. Yasal Düzenlemeler: Gelir Vergisi uygulamasında gerçek kişilere ait gayrimenkullerin belli bir süre elde tutulduktan sonra satılması halinde elde edilen kazancın vergi dışı bırakılması öteden beri uygulanan bir yöntemdir. Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer balan düzenleme ile gayrimenkullerin hangi şartlarda vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir. ?İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) Bu maddede geçen ?elden çıkarma? deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.? Yasal metinden de anlaşılacağı üzere, gerçek kişilere ait gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlamak üzere beş yıl içinde (01.01.2007 tarihinden önce satın alınanlar dört yıl içinde) elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar vergiye tabi olacaktır. Bu süreden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise vergilendirilmeyecek değer artış kazancı olacaktır. 3. Arsa Sahibinin Durumu ve Konunun Değerlendirilmesi: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile arsasını müteahhide devreden arsa sahibinin bu devir karşılığında sahip olacağı bağımsız bölümleri satması halinde bir kazanç elde edeceği açıktır. Ancak, elde edilen bu kazancın değer artış kazancı olarak vergiye tabi olup olmayacağı hususu tartışma konusu olmaktadır. Konu aşağıdaki örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. Ahmet Bey, 2000 yılında satın almış olduğu arsası için 2006 yılında müteahhit Hasan Bey?le kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır. İnşaata aynı yıl başlanmış olup, 2007 yılında inşaat tamamlanarak Ahmet Bey?e arsası karşılığında elde edeceği bağımsız bölümler teslim edilmiştir. Ahmet Bey, arsası karşılığında elde ettiği bağımsız bölümleri de 2007 yılının içinde satmış bulunmaktadır. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere arsa sahibi Ahmet Bey?in sattığı bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak karşımıza iki farklı tarih çıkmaktadır. Birincisi arsanın iktisap tarihi olarak 2000 yılının esas alınması, ikinci tarih olarak da bağımsız bölümlerin müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edildiği tarih olan 2007 yılının esas alınmasıdır. Vergi idaresi bugüne kadar vermiş olduğu muktezalarda arsa karşılığı elde edilen bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak inşaatın tamamlanarak bağımsız bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş bulunmaktadır. Nitekim inceleme elemanlarının konuya yaklaşımı da bu yöndedir. Ancak, vergi yargısının konuya yaklaşımı vergi idaresinin tam aksine gerçekleşmektedir. Öteden beri verilen kararlarda kat karşılığı verilen arsalar nedeniyle elde edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap tarihi olarak arsanın iktisap tarihinin esas alınması gerektiği yönündedir. Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.06.2004 tarih ve E:2004/51 ve K:2004/80 sayılı Kararı ile ?Bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğundan, dairelerin, arsanın iktisap tarihinden dört yıl geçtikten sonra satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı değildir.? Şeklinde bir karar vererek konuyu yargı açsından tam olarak açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır. Kararın özetinden de anlaşılacağı üzere, kat karşılığı verilen arsa nedeniyle elde edilen gayrimenkuller yeni bir servet edinimi değil, sadece mevcut servetin biçim değiştirmesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 4. Konunun Katma Değer Vergisi Yönünden Kısaca Değerlendirilmesi: Arsa sahipleri ve inşaat firmaları açısından diğer önemli bir husus da arsa karşılığı teslim edilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olup olmayacağıdır. Vergi idaresi konuya arsa teslimi ile karşılığında verilen bağımsız bölümlerin iki ayrı teslim (trampa) olduğu ve Katma Değer Vergisi?ne tabi tutulacağı şeklinde değerlendirmektedir. Ancak, durumun ticari hayattaki boyutları oldukça farklı seyretmektedir. Arsa sahibi müteahhit ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde genel olarak herhangi bir bedel yer almamaktadır. Arsa sahibi ile müteahhit arasında para alış verişi olmadığından KDV?nin ödenmesi konusunda taraflar arasında sürekli bir ihtilaf durumu yaratılmaktadır. Vergi yargısının konu ile ilgili kararlarının büyük bir bölümü arsa sahibine kat karşılığı verilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olmayacağı yönündedir. Konu ile ilgili verilen bazı yargı kararlarının özeti aşağıda verilmiştir. Danıştay 11. Dairesi?nin 15.2.1996 tarih ve E.1995/3744, K.1996/709 sayılı kararında;?Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işlemi kendi yönünden ticari bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğundan, KDV?sine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca, arsanın karşılığı olarak müteahhit tarafından inşa edilen dairelerin bir kısmının arsa sahibine verilmesi işlemi de trampa olmadığından K.D.V.?si ne tabi tutulmayacaktır.? Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 25.12.1998 tarih ve E.1997/415, K.1998/444 sayılı kararında özetle ?Arsa karşılığında inşa edilen işyeri teslimleri katma değer vergisine tabi değildir.? 5. Sonuç: İnşaat sektörünün ülkemiz ekonomisine canlılık kazandırdığı tartışılmaz bir gerçek olup, sektörün canlılığını korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Yargının verdiği kararların da dikkate alınarak Vergi İdaresinin konuya açıklık getirecek düzenlemeyi bir an önce yapmasında yarar görülmektedir. Yapılacak düzenleme ile inşaat firmaları için önemli bir maliyet ve finansman unsuru olan arsa bedelinin işletme kaynaklarından karşılanması önlenecek ve arsa sahipleri için de zaten var olan vergi avantajının sürdürülmesi sağlanacaktır.

108 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Arsa Karşılığı Kat sözleşmesi Feshi

SERDAR | 21 Ekim 2014 | 20:41 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

23,02,2012 tarihinde müteahhit ile sözleşme imzaladım fakat sözleşmede inşaatı teslim süresi olarak inşaat ruhsat tarihinden itibaren 18 ay yazıyordu ben buna dikkat etmedim ve müteahhit inşaata 1 yıl başlamadı 13,03,2013 tarihinde ihtarname gönderdim ardından ikinci ihtarnameyi gönderdim müteahhit benimle irtibata geçmedi ve ben 06,09,2013 tarihinde arsayı başka bir müteahhite verdim ve ilk müteahhit bana dava açtı dava da yıkım bedelini talep ediyor fakat kendisi yıkım ruhsatını belediyeden almamış kendisinin inşaat yapma gücü yok bu davanın sonucu ne olabilir.Teşekkür Ederim. Ayrıca bir sorum daha olacaktı ilk müteahhit bir şahısa bu arsa üzerinden 1 daire satmış ve bu şahıs 60000 tl noter sözleşmesi ile müteahhite ödemiş . sözde daireyi alan şahıs tarafından bana dava açıldı tazminat talep ediyor bunun için ne yapmalıyım teşekkür ederim.

131 Kişi Okudu | Cevabı Oku

anahtar tesliminde ödenecek senetin geçerlilik süresi

Veli Güllü | 21 Ekim 2014 | 08:34 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Sorum Işıl Seren Hanımı ilgilendiriyor sanırım ama sitede yerini bulamadım yok galiba; benim sorum 2010 ocak ayında teslim edilecek ev için inşaat firmasına evin tesliminde ödenmek üzere vermiş olduğum 2010 ocak ayı ödeme tarihli senet bu gün itibari ile işleme konulabilirmi icra vs verilebilirmi. Ev teslim edilmedi sözleşme gereği yerine getirilmedi.

119 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Kerem can | 18 Ekim 2014 | 11:51 | Cevaplayan : Prof. Dr. Gürsel Öngören

Merhaba iyi çalışmalar kentsel dönüşüm de inşaat sözleşmesi nasıl yapılır?sözleşmede kentsel dönüşüm belirtilmelimi ? Noterler tam anlamıyla ne kadar biliyorlar?

94 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

ahmet albayrak | 21 Haziran 2013 | 14:56 | Cevaplayan : Hilal Bayram

Kolay Gelsin Hilal Hanım; 18 ay süre verilen ,25 Temmuz 2011 Tarihinde yapmış olduğum kat karşılığı inşaat sözleşmem var.Fakat müteahit verilen zamanı geçirdi ve imar durumu dışında hiçbir belge alınmamış belediyeden. Bana sürekli 3 ay sonra başliyacağım,hallettik 6 ay sonra dairene oturursun gibi asılsız sözlerle oyaladı, tam 2 sene sabrettik, bende noterden sözleşme şartlarına uymadığı için fesihi ihtar ettim tek taraflı olarak fesih ettim,bana bazı durumlardan bahsetti. Bana söylediği şu ; Belediye h yüksekliği kurtarmıyor diye alanı az veriyormuş 15 daire anlaştık 12 daire çıkıyormuş onunla uğraşıyormuş Sonuçta bana 15 daire vaadetti.Resmi projeyi almadan benmle yapmamalıydı sözleşme. 1-İşin özeti benim fesihim kabul olurmu ? 2-Bana dava açıp birşey yapabilir mi ? 3-Birde bizim arsamız 600 metrekare 3 hisseliydi.Müteahit ona ifraz yaptı 3 e böldü ayrı ayrı tapu çıkarttı yaptığı tek masraf bu bölnce daha fazla daire çıkar demişti.(Ama bize ne kira ödedi ne vekalet masrafı ödedi hep biz ödedik 2 senedir de bizi sinir sitres yaptı.) bunun la birşey idda edebilirmi bizden alabilir mi bu masrafı ? Ayrıca bir dip not ,Sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde inşaat ruhsatı alınması için başvuruda bulunulacak,inşaat ruhsatı alınmasına müteakip 18 (onsekiz) ay içerisinde ortak yerler ile arsa sahibine isabet eden bağımsız bölümlerin iskan raporları müteahhitçe alınmış olarak teslime hazır hale getirilecektir.İnşaatın başlamasına müteakip süre sonunda bina hale teslim edilmemiş durumda olması halinde işbu sözleşme tek taraflı olarak hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın arsa sahibi tarafından fesih edilebilecektir." Diye geçiyor. " bir bilgi daha vereyim arsa boş ,yıkım felan olmadı verdiğimiz gibi duruyor birtek tabelası var üstünde tabela bile paslandı yazıları okunmuyor. Hilal Hanım,Sizlerden acil destek ve tavsiyeler bekliyorum. Teşekkürler şimdiden.

21 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kamu kurumu arazisine yapılan inşaatten daire almak

Osman Bakkal | 26 Ekim 2014 | 15:20 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

Sayın Tebernüş Bey merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğü sahip olduğu bir araziyi %50 kat karşılığı olacak şekilde bir müteahite vermiş. Dairelerin yarısı Vakıflar genel müdürlüğünün olacak diğer yarısı inşaat firmasının. Şu an binanın 3. katı çıkılıyor ve satış fiyatından oldukça uyguna şu an için inşaat firmasından alabiliyorum. Bunun riskleri nelerdir acaba? İşi veren firma bir kamu kurumu olduğundan daha büyük teminatlar istenmiştir ve sorun çıkma ihtimali daha düşüktür diye düşünüyorum fakat tecrübesiz olduğum için sizden fikir almak istedim. Teşekkür ederim. Saygılarımla

222 Kişi Okudu | Cevabı Oku

kat karşılığı verilen arsadan alınan dairenin satışı hakkında DANIŞTAY KARAR

murat akbulut | 25 Ekim 2014 | 18:13 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi Ali esmeroglu - Ali İhsan ESMEROĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Baş Denetçi Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi 1. Giriş: Dünyada ve ülkemizde hızlı kentleşme ile birlikte inşaat sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hızlı kentleşmeye paralel olarak arsa fiyatlarındaki artış inşaat firmalarını (müteahhit) finansal açıdan zorlamakta buna paralel olarak da arsa sahiplerinin arsalarını değerlendirmelerinde güçlüklere neden olmaktadır. İnşaat sektöründeki bu gelişmeler, arsa sahibi ile inşaat firmalarının ortak hareket etmelerini sağlayacak bir yöntem geliştirmelerine neden olmuş ve ?arsa karşılığı kat sözleşmesi? ile inşaat maliyetinde önemli bir yer tutan arsa bedeli çözüme kavuşturulmuştur. Arsa karşılığı kat sözleşmesi (kat karşılığı inşaat sözleşmesi) çerçevesinde inşaatı yapacak olan müteahhit, arsa sahibine arsa bedelini nakit ödemek yerine arsa karşılığı verdiği bağımsız bölümler ile ayni olarak ödemektedir. Arsa sahibi de arsasının bir bölümü karşılığında kendisine kalan arsa payı oranında inşa edilmiş bağımsız bölümlere sahip olmaktadır. Ancak, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hem arsa sahibi açısından hem de inşaat firması (müteahhit) açısından vergi yasaları karşısındaki durumu sürekli ihtilaf konusu olmuş, vergi idaresi tarafından da konu bir türlü çözüme kavuşturulmamıştır. 2. Yasal Düzenlemeler: Gelir Vergisi uygulamasında gerçek kişilere ait gayrimenkullerin belli bir süre elde tutulduktan sonra satılması halinde elde edilen kazancın vergi dışı bırakılması öteden beri uygulanan bir yöntemdir. Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer balan düzenleme ile gayrimenkullerin hangi şartlarda vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir. ?İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) Bu maddede geçen ?elden çıkarma? deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.? Yasal metinden de anlaşılacağı üzere, gerçek kişilere ait gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlamak üzere beş yıl içinde (01.01.2007 tarihinden önce satın alınanlar dört yıl içinde) elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar vergiye tabi olacaktır. Bu süreden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise vergilendirilmeyecek değer artış kazancı olacaktır. 3. Arsa Sahibinin Durumu ve Konunun Değerlendirilmesi: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile arsasını müteahhide devreden arsa sahibinin bu devir karşılığında sahip olacağı bağımsız bölümleri satması halinde bir kazanç elde edeceği açıktır. Ancak, elde edilen bu kazancın değer artış kazancı olarak vergiye tabi olup olmayacağı hususu tartışma konusu olmaktadır. Konu aşağıdaki örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. Ahmet Bey, 2000 yılında satın almış olduğu arsası için 2006 yılında müteahhit Hasan Bey?le kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır. İnşaata aynı yıl başlanmış olup, 2007 yılında inşaat tamamlanarak Ahmet Bey?e arsası karşılığında elde edeceği bağımsız bölümler teslim edilmiştir. Ahmet Bey, arsası karşılığında elde ettiği bağımsız bölümleri de 2007 yılının içinde satmış bulunmaktadır. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere arsa sahibi Ahmet Bey?in sattığı bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak karşımıza iki farklı tarih çıkmaktadır. Birincisi arsanın iktisap tarihi olarak 2000 yılının esas alınması, ikinci tarih olarak da bağımsız bölümlerin müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edildiği tarih olan 2007 yılının esas alınmasıdır. Vergi idaresi bugüne kadar vermiş olduğu muktezalarda arsa karşılığı elde edilen bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak inşaatın tamamlanarak bağımsız bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş bulunmaktadır. Nitekim inceleme elemanlarının konuya yaklaşımı da bu yöndedir. Ancak, vergi yargısının konuya yaklaşımı vergi idaresinin tam aksine gerçekleşmektedir. Öteden beri verilen kararlarda kat karşılığı verilen arsalar nedeniyle elde edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap tarihi olarak arsanın iktisap tarihinin esas alınması gerektiği yönündedir. Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.06.2004 tarih ve E:2004/51 ve K:2004/80 sayılı Kararı ile ?Bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğundan, dairelerin, arsanın iktisap tarihinden dört yıl geçtikten sonra satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı değildir.? Şeklinde bir karar vererek konuyu yargı açsından tam olarak açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır. Kararın özetinden de anlaşılacağı üzere, kat karşılığı verilen arsa nedeniyle elde edilen gayrimenkuller yeni bir servet edinimi değil, sadece mevcut servetin biçim değiştirmesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 4. Konunun Katma Değer Vergisi Yönünden Kısaca Değerlendirilmesi: Arsa sahipleri ve inşaat firmaları açısından diğer önemli bir husus da arsa karşılığı teslim edilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olup olmayacağıdır. Vergi idaresi konuya arsa teslimi ile karşılığında verilen bağımsız bölümlerin iki ayrı teslim (trampa) olduğu ve Katma Değer Vergisi?ne tabi tutulacağı şeklinde değerlendirmektedir. Ancak, durumun ticari hayattaki boyutları oldukça farklı seyretmektedir. Arsa sahibi müteahhit ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde genel olarak herhangi bir bedel yer almamaktadır. Arsa sahibi ile müteahhit arasında para alış verişi olmadığından KDV?nin ödenmesi konusunda taraflar arasında sürekli bir ihtilaf durumu yaratılmaktadır. Vergi yargısının konu ile ilgili kararlarının büyük bir bölümü arsa sahibine kat karşılığı verilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olmayacağı yönündedir. Konu ile ilgili verilen bazı yargı kararlarının özeti aşağıda verilmiştir. Danıştay 11. Dairesi?nin 15.2.1996 tarih ve E.1995/3744, K.1996/709 sayılı kararında;?Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işlemi kendi yönünden ticari bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğundan, KDV?sine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca, arsanın karşılığı olarak müteahhit tarafından inşa edilen dairelerin bir kısmının arsa sahibine verilmesi işlemi de trampa olmadığından K.D.V.?si ne tabi tutulmayacaktır.? Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 25.12.1998 tarih ve E.1997/415, K.1998/444 sayılı kararında özetle ?Arsa karşılığında inşa edilen işyeri teslimleri katma değer vergisine tabi değildir.? 5. Sonuç: İnşaat sektörünün ülkemiz ekonomisine canlılık kazandırdığı tartışılmaz bir gerçek olup, sektörün canlılığını korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Yargının verdiği kararların da dikkate alınarak Vergi İdaresinin konuya açıklık getirecek düzenlemeyi bir an önce yapmasında yarar görülmektedir. Yapılacak düzenleme ile inşaat firmaları için önemli bir maliyet ve finansman unsuru olan arsa bedelinin işletme kaynaklarından karşılanması önlenecek ve arsa sahipleri için de zaten var olan vergi avantajının sürdürülmesi sağlanacaktır.

108 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Arsa Karşılığı Kat sözleşmesi Feshi

SERDAR | 21 Ekim 2014 | 20:41 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

23,02,2012 tarihinde müteahhit ile sözleşme imzaladım fakat sözleşmede inşaatı teslim süresi olarak inşaat ruhsat tarihinden itibaren 18 ay yazıyordu ben buna dikkat etmedim ve müteahhit inşaata 1 yıl başlamadı 13,03,2013 tarihinde ihtarname gönderdim ardından ikinci ihtarnameyi gönderdim müteahhit benimle irtibata geçmedi ve ben 06,09,2013 tarihinde arsayı başka bir müteahhite verdim ve ilk müteahhit bana dava açtı dava da yıkım bedelini talep ediyor fakat kendisi yıkım ruhsatını belediyeden almamış kendisinin inşaat yapma gücü yok bu davanın sonucu ne olabilir.Teşekkür Ederim. Ayrıca bir sorum daha olacaktı ilk müteahhit bir şahısa bu arsa üzerinden 1 daire satmış ve bu şahıs 60000 tl noter sözleşmesi ile müteahhite ödemiş . sözde daireyi alan şahıs tarafından bana dava açıldı tazminat talep ediyor bunun için ne yapmalıyım teşekkür ederim.

131 Kişi Okudu | Cevabı Oku

anahtar tesliminde ödenecek senetin geçerlilik süresi

Veli Güllü | 21 Ekim 2014 | 08:34 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Sorum Işıl Seren Hanımı ilgilendiriyor sanırım ama sitede yerini bulamadım yok galiba; benim sorum 2010 ocak ayında teslim edilecek ev için inşaat firmasına evin tesliminde ödenmek üzere vermiş olduğum 2010 ocak ayı ödeme tarihli senet bu gün itibari ile işleme konulabilirmi icra vs verilebilirmi. Ev teslim edilmedi sözleşme gereği yerine getirilmedi.

119 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Kerem can | 18 Ekim 2014 | 11:51 | Cevaplayan : Prof. Dr. Gürsel Öngören

Merhaba iyi çalışmalar kentsel dönüşüm de inşaat sözleşmesi nasıl yapılır?sözleşmede kentsel dönüşüm belirtilmelimi ? Noterler tam anlamıyla ne kadar biliyorlar?

94 Kişi Okudu | Cevabı Oku

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tkcom/public_html/icerik/sag.php on line 89