AVUKATSIZ DAVA AÇMA (İNNOVİA 4 PROJESİ İLE İLGİLİ)

Soru
İHTİYATİ TEDBİR , İHTİYATİ HACİZ DAVASINI AVUKATSIZ AÇMAK NE KADAR AKILLICA SİZCE. engin yeşil mağdurlarından biriyim esenyurt innovia 4 projesinin imarı iptal edildi ve proje durduruldu.Elime şöyle örnek bir dilekçe geçti. Sizce direk bakırköy adalet sarayına gidip bu dilekçe ile dava açmam akıllıca olur mu BAKIRKÖY 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İhtiyat-i Tedbir Taleplidir. İhtiyat-i Haciz Taleplidir. Davacı : HÜSEYİN AHMET MEHMET (TCKN : 12345678954) BARBAROS PAŞA MAH. ABC. SOK. X APARTMAN-1 NO:4 KAT:1 D:12 ESENYURT İSTANBUL Davalı : YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ( 4700032861) MERKEZ EFENDİ MAH YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 İÇ KAPI NO K:18 ZEYTİNBURNU /İstanbul Konu : TAPU TESCİL TEDBİR TALEPLİ Açıklamalar : 1- Davalı firma ile 25.05.2011 tarihinde İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 2945 Ada, 36 Parselde bulunan İnnovia 4 Projesinin B6 Blok, 5. Kat, 044 daire numaralı taşınmazı için 89.500 TL bedelli ön ödemeli konut satış sözleşmesi imzaladım. Sözleşme kapsamında tarafımca ödenmesi gereken senetlerin tamamı ödenmiş olup, 6502 sayılı yasanın 40. maddesinin lafzı gereği taşınmazı teslim almaya hak kazandım. 2- Tarafımca senetlere ilişkin ödemelerimin tamamını yapmış olmama rağmen, davalı firma taşınmazı devretme yükümünü yerine getirmekte temerrüde düşmüştür. Şöyle ki; ? İlgili sözleşmenin 3. Maddesi uyarınca, davalı 30 ay içerisinde; Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca 30 ayda, mücbir sebebin varlığı halinde en geç 36 ayda anahtar teslim şeklinde taşınmaza ilişkin inşaatı tamamlayıp müvekkillere devrini sağlamakla yükümlü olmasına rağmen bu yükümünü yerine getirmemiştir. Bu sebeple aynı sözleşmenin 4. Maddesi uyarınca alıcının tüm borcunu ödemesi koşuluyla ?bağımsız bölümün işbu sözleşmeye göre tamamlanarak ALICI?ya fiilen teslim tarihinden en geç 30 iş günü içinde pürüzsüz ve takyidatsız olarak verilecektir? maddesindeki yükümünü de yerine getirmemiştir. 3- Davalı yüklenici firma, tarafımca imzalanan maktu Ön Ödemeli Satış Sözleşmesinin 3.3 maddesi uyarınca eseri süresinde teslim etmemesi halinde cezai şart alacağı ödemeyi kabul etmiştir. Her ne kadar sözleşmede eserin geç teslimi nedeniyle yüklenici cezai şart adı altında bir ödeme yapacağını taahhüt etmiş dahi olsa, yüklenici firmalar sözleşmede yazan bu bedellerin de üzerinde olarak tazminata mahkum edilebilirler. Şöyle ki; sözleşmeye yazılan, adeta müteahhide bir ceza gibi görünüm sergileyen bu bedeller somut zararın miktarı konusunda taraflar arasında ortaya çıkacak ihtilâfın önlenmesi amacına yönelik olup; böyle bir bedel kararlaştırılmamış olsa dahi ortaya çıkacak zararlardan müteahhit firma sorumlu olmaya devam edecektir. Bu zararlar taşınmazlar zamanında teslim edilseydi kazanılabilecek olan yahut kaybedilmeyecek olan kira bedelleri olarak ifade edilmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu?nun 2013/13-1143 Esas sayılı, 2014/625 Karar sayılı içtihadı: ??Taraflar arasındaki sözleşmede taşınmazın 16 ay içerisinde teslim edileceği belirtilmiştir. Bu sürenin dolmasıyla davacı, davalıya mehil vermeden dava açabilir. Sözleşmede taksitler bitmeden taşınmazın kiraya verilemeyeceği şartının yazılması, davacının gecikme sebebiyle tazminat hakkını ortadan kaldırmaz. Bu durumda mahkemece, taşınmazın geç teslim edilip edilmediği belirlenmeli, geç teslim edilmiş ise, geciken teslim süresine dair tazminat belirlenerek, davanın kabulüne karar verilmelidir?? hükmüne amir olup, emsal yargıtay kararları kapsamında; yüklenici, eseri, sözleşmede belirtilen sürede teslim etmediği her ay için emsal kira bedelini ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. 4- Davalı taraf, benim gibi birçok kişiyi mağdur etmiş ve zararlarını tazmin etmemiştir. Bununla birlikte tarafımca da konut alınan İNNOVİA 4 projesinin 2016 yılında İstanbul 4. İdare mahkemesi tarafından imar izni iptal edilmiş ve karar 2018 yılında kesinleşmiştir. Gerek imar izninin iptali gerek mali sorunlardan kaynaklı davalı firma 2018 yılından beri İNNOVİA 4 projesine ilişkin inşaatı durdurmuştur. Bununla birlikte birçok mağduriyete neden olan davalı taraf aleyhine; Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/369E., Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/242E., Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/185E., Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/1034E., Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/862E., Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/444E. Sayılı dosyaları ile iflas davası açılmış olup, Eylül ayı içerisinde 3 adet iflas dava dosyasının karara çıkma ihtimali bulunmaktadır. 5- Davalı taraf yaklaşık 9 yıldır İNNOVİA 4 projesinde yer alan inşaatı tamamlamadığı gibi kendi bünyesinde yer alan birçok proje inşaatını da yarıda bırakıp yüz binlerce kişiyi mağdur etmiş, bahse konu projelerin arsa payları üzerine kullanmış olduğu banka kredileri nedeniyle milyonluk ipotekler tesis ettirmiştir. Bununla birlikte özellikle İNNOVİA 4 projesinde yer alan arsa payları üzerinde yaklaşık yüz milyonluk haciz ve ipotek tesis edilmiş olup, bu hacizlerin bir çoğu davalı tarafın diğer şirketleri tarafından konulmuş muvazzalı işlemlerdir. Yine davalı tarafın arsa sahipleri ile aralarında yapılan protokoller usul ve yasaya aykırı olup, bir çok mağdur tarafından davalı firma yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakırköy ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarına "dolandırıcılık " suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle, tarafımca dava dosyasına sunulan deliller kapsamında senetlerimin tamamını ödemiş olmama rağmen davalı tarafın, konut teslimine ilişkin taahhüdünü yerine getirmediği açık olup, davalı tarafın yüz binlerce kişiyi mağdur ettiği, projelerinin arsa paylarına muvazzalı olarak haciz şerhleri konulmasına ilişkin işlemler tesis ettirdiği ve bankalar nezdinde kullanmış olduğu krediler neticesinde dava konusu İNNOVİA 4 projesi arsa payları üzerinde yaklaşık yüz milyonluk ipotek tesis edildiği, davalı firma yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakırköy ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına "dolandırıcılık" suçu kapsamında birden çok suç duyurusunda bulunulduğu, davalı firmanın dört adet şirketinin hileli işlemleri nedeniyle borsadan düşürüldüğü işbu hususların basında da açıkça yer aldığı hususları dikkate alındığından dava neticesinde; dava konusu taşınmaza ilişkin tapu tescilinin mümkün olmamasına müteakip, gayrimenkulün rayiç bedelinin yahut sözleşme bedelinin ticari faiziyle birlikte iadesine ile kira alacaklarının toplam bedelinin iadesine karar verilmesi halinde; hükmedilen alacağıma kavuşma ihtimalim zorlaşacağından öncelikle, 2004 sayılı İcra - İflas Kanunu Madde : 257 "Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir." vd. Hükümleri gereğince davalı firma aleyhine ihtiyat-i haciz kararı verilmesini talep ederiz. 6- Bunun yanı sıra davalı firma aleyhine birçok iflas davasının açılmış olması, işbu davalardan iflas kararı çıkma ihtimalinin bulunması, dava konusu projenin sadece %50 sini tamamlamış olması, 2018 yılından beri inşaatın imar izni iptali nedeniyle durdurulmuş olması, davalı firma hakkında yukarıda detaylıca izah edilen hususların mevcudiyeti ve tarafımca öncelikli olarak dava konusu gayrimenkulün tarafıma tesciline ilişkin talebim de dikkate alındığında, dava neticesinde; alacağıma kavuşma ihtimalimin zora düşeceği, bu hususta mevcut olan hukuki yarar kapsamında ileride telafisi mümkün olmayan zararların doğumuna engel olmak amacıyla; 6100 sayılı HMK MADDE 389- "(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." vd. Hükümleri gereğince; " İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 2945 Ada, 36 Parselde bulunan İnnovia 4 Projesinin B6 Blok, 5. Kat, 044 daire numaralı taşınmaz" üzerine ihtiyat-i tedbir konulmasını talep ederiz. 7- Davalı taraf ile 25.05.2011 tarihinde imzalamış olduğum dava konusu sözleşme kapsamında, davalı taraf taahhütlerini yerine getirmemiş ve dava konusu projenin inşaatının %50 si tamamlanmış olup, inşaat durdurulmuştur. Kat mülkiyeti ve Kat irtifakı da bulunmayan konutların şu aşamada teslimi mümkün olmadığından; ? Dava neticesinde tapu tescilinin mümkün olmaması halinde; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 2945 Ada, 36 Parselde bulunan İnnovia 4 Projesinin B6 Blok, 5. Kat, 044 daire numaralı taşınmazın 2020 - 2021 yıllarına ait rayiç bedelinin tespitini ve taşınmazın güncel yahut sözleşme bedelinin ticari faiziyle birlikte hesaplanıp tarafıma iadesini talep ediyorum. ? Yine 25.05.2011 tarihli sözleşme kapsamında; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 2945 Ada, 36 Parselde bulunan İnnovia 4 Projesinin B6 Blok, 5. Kat, 044 daire numaralı taşınmaz için ödenen 89.500 TL bedelin ticari faiziyle birlikte toplam alacak miktarının tespitini ? Son olarak; 25.05.2011 tarihli sözleşme kapsamında evin teslim tarihi olan 25.06.2014 tarihi ile 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihleri arasındaki kira bedellerinin toplamının tespitini Hukuki Nedenler : 2004 Sayılı İİK., 6100 Sayılı HMK ve ilgili mevzuat. Netice ve Talep : Yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere; ? Mahkemenizce davalı aleyhine ihtiyat-i haciz kararı verilmesine, ? Davalı firma aleyhine birçok iflas davasının açılmış olması, işbu davalardan iflas kararı çıkma ihtimalinin bulunması, dava konusu projenin sadece %50 sini tamamlamış olması, 2018 yılından beri inşaatın imar izni iptali nedeniyle durdurulmuş olması, davalı firma hakkında yukarıda detaylıca izah edilen hususların mevcudiyeti ve tarafımca öncelikli olarak dava konusu gayrimenkulün tarafıma tesciline ilişkin talebim de dikkate alındığında, dava neticesinde; alacağıma kavuşma ihtimalimin zora düşeceği, bu hususta mevcut olan hukuki yarar kapsamında ileride telafisi mümkün olmayan zararların doğumuna engel olmak amacıyla; 6100 sayılı HMK MADDE 389- "(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." vd. Hükümleri gereğince; " İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 2945 Ada, 36 Parselde bulunan İnnovia 4 Projesinin B6 Blok, 5. Kat, 044 daire numaralı taşınmaz" üzerine ihtiyat-i tedbir konulmasına, ? Dava konusu İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 2945 Ada, 36 Parselde bulunan İnnovia 4 Projesinin B6 Blok, 5. Kat, 044 daire numaralı taşınmaza ilişkin tapunun tarafıma tesciline, ? Dava konusu taşınmaza ilişkin tapu tescilinin mümkün olmaması halinde, 25.05.2011 tarihli sözleşme kapsamında yer alan " İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yeşilkent Mahallesi 2945 Ada, 36 Parselde bulunan İnnovia 4 Projesinin B6 Blok, 5. Kat, 044 daire numaralı taşınmazın 2020 ve 2021 yıllarına ait rayiç bedellerinin tespit edilerek işbu bedelin davalı tarafça iadesine, ? Rayiç bedelin iadesinin mümkün olmaması halinde 25.05.2011 tarihli sözleşme kapsamında tarafımca ödenen 89.500 TL'nin ticari faiziyle birlikte hesaplanarak toplam bedelin tespiti ile davalı firmaca iadesine, ? 31.12.2013 tarihli sözleşme kapsamında davalı firmanın taahhüdünü ihlal etmesi nedeniyle tarafıma ödemesi gereken Kira bedellerinin , konutun teslim tarihi olan 30.06.2014 tarihi dikkate alınarak, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerine kadar olan toplam kira bedellerinin tespiti ile davalı firmaca tarafıma iadesine, Dava masraflarının davalı tarafa hükmedilmesine karar verilmesini sayın mahkemeden talep ederim. 10.07.2020 Saygılarımla, DAVACI AHMET MEHMET HÜSEYİN BU ÖRNEK DİLEKÇEYİ KENDİME GÖRE DÜZENLEYİP DAVA AÇSAM AVUKAT TUTMADAN NE DERECE VERİMLİ OLUR SİZCE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİMYanıt : Hiç bir şey yapmamaktansa bir şey yapmak iyidir. Ama daha iyisi doğru şeyi yapmaktır. Avukatsız çok zor olur. İşin doğrusu avukatla dava açmaktır.
Tebernüş Kireçci tarafından yanıtlandı.
11 Kasım 2020 | 13:18 UĞUR KAZAZ 2240 Kişi okudu

Yorumlar

    Henüz yorum yok.
    Üye işlemlerinden üye olup / giriş yaparak sizde yorum yapabilirsiniz. Üye işlemleri için tıklayın